Rakennusalalla toimiva kevytyrittäjä on tilaajavastuulain piirissä – työmaille pitäisi päästä, kun selvitykset kunnossa

Tilaajavastuulaki sääntelee toimintaa rakennusalalla. Lain mukaan työn tilaajalla on velvollisuus selvittää toisen sopijaosapuolen velvoitteidenhoito. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työn tilaajan tulee selvittää kevytyrittäjältä, onko kevytyrittäjällä mm. Y-tunnus tai verovelkaa. Selvitysvelvollisuuden täyttäminen kevytyrittäjänä on lain näkövinkkelistä helppoa, eikä se ole mitenkään kohtuutonta työn tilaajallekaan.

Olemme kuitenkin kuulleet tapauksista, joissa kevytyrittäjä ei ole päässyt töihin rakennustyömaalle, koska he eivät ole “oikeita” yrittäjiä. Tällainen toiminta ei ole tilaajavastuulain mukaista, ja syrjii kevytyrittäjiä. Tilaajavastuulain näkökulmasta kevytyrittäjä on ihan yhtä mahdollinen työn suorittaja kuin Y-tunnuksella toimiva yrittäjä. Ongelma ei siis ole lainsäädännöllinen vaan kitkaa aiheuttaa ennemminkin se, miten työn tilaaja täyttää selvitysvelvollisuutensa kevytyrittäjästä mahdollisimman vaivattomasti, kun julkisista lähteistä selvityksiä ei löydy, kuten y-tunnuksellisella yrittäjällä. Olemme havainneet, että ongelmaksi on muodostunut kevytyrittäjän tietojen puuttuminen palveluista, joissa hyödynnetään julkisia rekistereitä. Näkemykseni mukaan ongelman ratkaisemiseksi löytyy helppo keino.

Viranomaisohjeistukset linjaavat, mitä selvityksiä työn tilaajan tulee hankkia kevytyrittäjältä

Aluehallintovirasto on antanut tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan tarkennetun ohjeistuksen syyskuussa 2019, jossa mainitaan mitä selvityksiä tilaajan tulee kevytyrittäjältä hankkia. Tilaajan tulee hankkia kevytyrittäjältä selvitys

  • verorekisterimerkinnöistä,
  • kaupparekisteriote sekä
  • veronmaksua koskeva selvitys.

Kevytyrittäjällä ei ole omaa Y-tunnusta ja siksi kaupparekisteriote ei ole mahdollinen. Myöskään selvitystä verorekisterimerkinnöistä ei ole saatavilla julkisista lähteistä.

Tilaajan tulisikin pyytää kevytyrittäjältä vapaamuotoinen selvitys siitä, ettei kevytyrittäjää ole merkitty em. rekistereihin. Eezyn kevytyrittäjä voi ladata Eezyn nettipalvelusta rekisteröitymistodistuksen, josta tilaajalle selviää, mitä kautta velvoitteet hoidetaan. Rekisteröitymistodistuksesta käy ilmi myös kevytyrittäjän tapaturma- ja vastuuvakuutusten voimassaolo. Tämä ei kuitenkaan välttämättä aina riitä työn tilaajalle selvitykseksi siitä, miksi kevytyrittäjän tietoja ei löydy julkisista rekistereistä. Työn tilaajan tulisikin selkeästi kertoa, minkälaisen selvityksen kevytyrittäjästä tarvitsee, jotta se olisi riittävä.

Veronmaksua koskeva selvitys on kuitenkin sellainen, joka kevytyrittäjän tulee toimittaa tilaajalle. Verovelkatodistuksen tai todistuksen verojen maksamisesta voi kevytyrittäjä tulostaa OmaVero -palvelusta tai tilata verotoimistosta.

Mikä on selvitysten todellinen tarkoitus ja tuovatko ne lisäarvoa?

Nyt asia menee mielenkiintoiseksi. Lain lähtökohta on siinä, kuinka tilaaja täyttää selvitysvelvollisuutensa, ei niinkään siinä, mikä selvitysten tarkoitus on. Veronmaksua koskeva selvitys on toimeksiantosuhteen näkökulmasta hiukan kummallinen – tilaajavastuulaki ei nimittäin kiellä sopimuksen tekemistä sellaisen kevytyrittäjän kanssa, jolla on verovelkaa. Lain mukaan kevytyrittäjän verovelat voivat johtaa työn tilaajan kohdalla seuraamuksiin vain, jos tilaajan on niiden perusteella tai muutoin täytynyt sopimusta tehdessään tietää, ettei kevytyrittäjän ole tarkoituskaan täyttää lakisääteisiä maksuvelvoitteitaan tekeillä olevan sopimuksen osalta.

Toimiessaan Eezy Kevytyrittäjien kautta lakisääteiset velvoitteet, kuten verot tulevat palkanmaksun yhteydessä aina hoidettua. Lisäksi tilaaja täyttää selvitysvelvollisuuden helposti eikä toiminta aiheuta kohtuutonta hallinnollista taakkaa.

Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset saa helposti myös kevytyrittäjältä – jos vain haluaa selvitykset tehdä

Tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hoitaminen ei ole tilaajan näkökulmasta työlästä tai vaikeaa. Työn tilaajan on helppo täyttää selvitysvelvollisuus myös kevytyrittäjän kohdalla, eikä toiminta aiheuta kohtuutonta hallinnollista taakkaa kummallekaan osapuolelle.

Kevytyrittäjän on helppo todentaa tarvittavat asiat päästäkseen työmaalle töihin:

  • Kevytyrittäjän lakisääteiset velvoitteet tulevat palkanmaksun yhteydessä hoidettua. Jokaisen kevytyrittäjän palkasta suoritetaan ennakonpidätys ja mahdollinen sairausvakuutusmaksu. Eezyn kevytyrittäjät ovat aina automaattisesti vakuutettuja: palveluun sisältyy sekä tapaturmavakuutus että vastuuvakuutus.
  • Kevytyrittäjäpalvelumme rekisteröintitodistuksesta käy ilmi kuka hoitaa velvoitteet ja kevytyrittäjän vakuutusten voimassaolo.
  • Veronmaksua koskevan selvityksen saa kevytyrittäjä OmaVerosta.

Miksi tilaajat eivät hyväksy kevytyrittäjiä työmaille vedoten lainsäädäntöön?

Minulle herääkin kysymys: miksi tilaajat eivät hyväksy kevytyrittäjiä työmaille vedoten lainsäädäntöön? Kun selvästikään lainsäädäntö ei ole esteenä, vaan jopa mahdollistaa sen helposti. Onko syynä työn tilaajien manuaalisen työn lisääntyminen vai mystisistä syistä johtuva haluttomuus ottaa ammattitaitoisia kevytyrittäjiä työmaalle? Ongelma ei nimittäin ole ainakaan lainsäädännöllinen, niin kuin osa työn tilaajista väittää.

Mielestämme on epäreilua olla kutsumatta kevytyrittäjiä ’’oikeiksi’’ yrittäjiksi. Y-tunnus ei tässä asiassa nimittäin ole missään tapauksessa ratkaiseva asia. Y-tunnus ei tuo työn suorittajalle yhtään sen enempää ammattitaitoa tai työkokemusta, vaan ainoastaan hallinnollisen taakan paperitöistä ja työn tilaajalle enemmän riskiä esimerkiksi yrittäjän velvoitteiden hoitamisen kannalta. Vaadimmekin, että työn tilaajat arvioivat työn suorittajaa ammattitaidon ja työkokemuksen näkökulmasta, eikä sillä perusteella onko hänellä Y-tunnus vai ei.

Kevytyrittäjä – toimi näin, jos sinulla on vaikeuksia päästä työmaalle

Jos kevytyrittäjänä törmäät tilanteeseen, jossa työn tilaaja estää sinulta pääsyn työmaalle tai kieltäytyy tekemästä sopimuksen perustuen siihen, että sinulla ei ole omaa Y-tunnusta, voit olla yhteydessä meihin. Uskomme, että tilanne on varmasti harmittava ja koska haluamme tehdä työtä kevytyrittäjyyden edistämisen puolesta, jokainen tietoomme tullut tapaus on kullanarvoinen.

Tutustu myös:

Miten hinnoitella oma työ kevytyrittäjänä?

Tee kirjallinen sopimus – näin vältät tavallisimmat riidat toimeksiantajasi kanssa